مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان: سیاست وزارت علوم ایجاد بسترهای لازم جهت عدالت محوری در امر ورزش است