برگزاری نشست مشاوران روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در امور زنان و خانواده در وزارت علوم