آغاز به تجهیز و پارتیشن بندی واحد کارآفرینی و مرکز رشد